Højskov

Viden om Højskov

Højskov er som navnet antyder betegnelsen for den skovtype vi kender bedst: Bevoksninger af store højstammede træer. De store træer er sidste stadie i tilgroning af et åbent areal. For at vokse optimalt kræver de det man kalder for skovklima. Med skovklima menes at andre træer (kaldet pionertræer) og buske giver læ for vinden og holder luftens temperatur og fugtighed nogenlunde stabil. Når disse forhold er på plads kan højskovstræerne etablere sig. De vil herefter gradvist vokse op og blive højere en de første buske og træer. Hvis der er tale om skyggetræer som fx Bøg og Småbladet Lind bliver pionertræerne og buskene skygget ihjel, og træerne overtager helt arealet. Hvis det derimod er lystræer som fx Stilkeg og Skovfyr lader de som regel nok lys slippe ned til at der kan overleve en underskov af mindre træer og buske.